Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Dolní Slivno
Obec
Dolní Slivno
gradient

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Sokolovna

sokolovna

Provozní řád sokolovny

Základní ustanovení

Provozní řád je vydáván za účelem stanovení pravidel chování uživatelů, návštěvníků a pracovníků areálu sokolovny. Areál sokolovny včetně budovy je vlastnictvím Obce Dolní Slivno.  Areál sokolovny slouží pro výuku tělesné výchovy žáků ZŠ, zájmovou činnost sportovních oddílů a organizovaných skupin, sportovní aktivitu veřejnosti, kulturní a jiné akce.

Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu.

 

Provozní pravidla a pravidla užívání prostor areálu sokolovny

Za správu, čistotu a údržbu areálu odpovídá Obecní úřad Dolní Slivno. 

Správce sokolovny je pověřen po dohodě s hospodářkou obce předávat a přebírat klíče od sokolovny, platby probíhají vždy v úředních hodinách Obecního úřadu Dolní Slivno.

Vyzvednutí a odevzdání klíčů je též možné provádět v úředních hodinách na Obecním úřadě Dolní Slivno.

Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat tento provozní řád a plnit pokyny správce areálu.

Časové využívání prostor je dáno rozvrhem, který zpracovává hospodářka obecního úřadu po dohodě se Základní školou Dolní Slivno. Časový rozvrh  je vyvěšen na webových stránkách Obecního úřadu Dolní Slivno, www.dolnislivno.cz  v záložce sokolovna -  rezervace.

Sestavení časového rozvrhu se řídí těmito prioritami:

a) výuka žáků ZŠ Dolní Slivno

b) kulturní a společenské akce pořádané D.S.

c) zájmová činnost oddílů 

d) kulturní a společenské akce ostatních pořadatelů

e)zájmová sportovní činnost občanů obce

Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které projednává se zájemcem hospodářka obecního úřadu nebo správce areálu.

V uzavřených prostorách a na sportovištích je přísný zákaz kouření. Při nedodržení těchto podmínek je možnost udělit pokutu do výše 5.000,-Kč.

Uživatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany a hygienické předpisy.

Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v sokolovně přítomny v souvislosti s činností uživatele a je povinen nahradit vzniklou škodu. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich odpovědný zástupce.

Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou v sokolovně přítomny v souvislosti s činností uživatele.

Uživatel je povinen předat užívané prostory včetně šaten a sociálního zařízení v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. Pronajímatel může navýšit cenu za douklízení v rozmezí 500,-Kč až 1.000,-Kč, a to dle nákladů na práci, který si vyžádá úklid.

Uživatel je povinen se chovat tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob.

Uživatel je povinen se chovat tak, aby nepoškodil plochu a zařízení sokolovny.

Výše uvedená odpovědnost vzniká uživateli převzetím klíčů od areálu od správce areálu sokolovny popřípadě hospodářky obecního úřadu a zaniká opětovným vrácením.

Uživatel je povinen využitý prostor před uzamčením řádně uklidit.

Uživatel si může zapůjčit ubrusy na OÚ.

S technickým vybavením v sokolovně (elektroinstalace, osvětlení, topení apod.) může manipulovat a do něj zasahovat pouze správce nebo provozovatel.

 

Pravidla používání hrací plochy v sokolovně

Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá vyučující, dále osoba, která si prostory pronajala.

Vstup na hrací plochu sokolovny je možný pouze v čisté sálové obuvi se světlou podrážkou.

Je zakázáno smýkání těžkých předmětů po povrchu sportovní plochy.

Je zakázáno vstupovat na hrací plochu mimo provozní dobu.

Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

Je zakázáno požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Výjimku může povolit pouze OÚ (plesy, zábavy apod.).

Do budovy a na sál je zakázán vjezd veškerých dopravních prostředků včetně jízdních kol, koloběžek, tříkolek, skateboardů, kolečkových bruslí a kočárků. Výjimku může povolit pouze OÚ.

Do areálu sokolovny je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.

 

Provozní doba v areálu sokolovny

Sál sokolovny je určen k celoročnímu provozu.

Provozní doba je stanovena rozvrhem.

Po dohodě s Obecním úřadem Dolní Slivno lze sjednat využití i mimo provozní dobu.

Obecní úřad Dolní Slivno je oprávněn rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu na dobu nezbytně nutnou z důvodu nezpůsobilosti sportoviště k užívání. Tuto skutečnost je povinen neprodleně oznámit uživateli a zveřejnit ji.

 

Všeobecná a závěrečná ustanovení

Za provoz a za maximální využití prostor sokolovny a zařízení odpovídá Obecní úřad Dolní Slivno. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena  a právo vyvozovat z nich opatření.

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele sokolovny.

Uživatelé, se kterými má obec uzavřený smluvní nájemní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v areálu.

Při užívání prostor sokolovny platí veškeré zákonné předpisy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, hygienickými nařízeními, požárními předpisy a dalšími obecně platnými právními předpisy.

Ceny za užívání sokolovny jsou stanoveny rozhodnutím zastupitelstva obce a jsou součástí tohoto provozního řádu, který bude vyvěšen na sokolovně a na webových stránkách obce.

Vstup je zabezpečen kamerovým systémem.

Posilovna se řídí svým provozním řádem.

 

Důležitá telefonní čísla

 • Správce sokolovny – p. Zdílna: 728 773 633
 • Obecní úřad: 326 393 225
 • Policie ČR: 158, 112
 • Záchranná zdravotní služba: 155, 112
 • Hasičský záchranný sbor: 150, 112

 

Ceník pronájmu sokolovny

Prostory a zařízení / cena pronájmu

 • sokolovna - sál: 3.000,-Kč/den (24hod.)
 • sokolovna - sál: 5.000,- Kč/víkend (so-ne)
 • sokolovna - sál: 200,- Kč/hod.
 • stoly: 10,-Kč/1ks/den
 • židle: 5,-Kč/1ks/den
 • ubrusy: 30,-Kč/1ks/den

Provozní řád sokolovny byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.11.2022 usnesením č. 23/11/2022 a nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

         

 

  Tereza  Blažková                                        Mgr. Jaroslava Kubová

   starostka obce                                             místostarostka obce

Rezervace

Rezervace sokolovny Dolní Slivno je možná pouze na obecním úřadě - tel.: 326 393 225, e-mail: info@dolnislivno.cz

 
 

Poplatky

Poplatky za pronájem/zapůjčení - Sokolovna  Dolní Slivno (platné od 16.11.2022)

Prostory a zařízení / cena pronájmu

 • sokolovna - sál: 3.000,- Kč/den (24hod.)
 • sokolovna - sál: 5.000,- Kč/víkend (so-ne)
 • sokolovna - sál: 200,- Kč/hod.
 • stoly: 10,- Kč/1ks/den
 • židle: 5,- Kč/1ks/den
 • ubrusy: 30,- Kč/1ks/den

 

Život v obci

Svátek

Dnes je 19.5.2024

Svátek má Ivo

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den památky obětí nemoci AIDS

Zítra má svátek Zbyšek

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
paticka-mapa