Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Dolní Slivno
Obec
Dolní Slivno
gradient

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Knihovna

Informace

Základní údaje:   

Zřizovatel: Obecní úřad Dolní Slivno
Vedoucí: paní Krouská

Telefon: 326 393 225 (obecní úřad)
Mail: novotna@dolnislivno.cz (obecní úřad)

Provozní doba: úterý  14:00 – 16:00 hodin v sudé týdny
         

Knihovna Vám nabízí:

Ø    Výpůjčky knih a časopisů

Poplatky za služby: 

Roční registrace: 50 Kč dospělí, 1O Kč děti

Výměnný fond:

Naše knihovna je od roku 2003  členem tzv. výměnného fondu. Znamená to, že za stanovený příspěvek (který hradí obec) přichází každé tři měsíce do knihovny sada nových knih, které jsou součástí výměnného fondu, a zároveň odchází sada knih, která zde byla čtenářům k dispozici po dobu  3  měsíců.

Celkem knih: 1025 svazků
(Beletrie – knihy pro dospělé 444 svazků, knihy pro mládež 106 svazků, pohádky pro děti 59 svazků, naučná literatura 416 svazků)

Knihovna umožnila občanům nepotřebné knihy darovat do knihovny.

Knihovna nabízí velké množství publikací širokého záběru. Od historických tisků, přes knihy pro děti a encyklopedie, detektivky, beletrii až ke kuchařským knihám, a románům nejen pro ženy.
(Beletrie pro dospělé, knihy pro mládež – pro náctileté, dětské knihy – pohádky, naučná literatura – zahrada, kuchařky, příroda-zvířata, zeměpis, knihy o ručních pracech…..)

Mezi spisovatele v knihovně patří například : Daniella Steelová, Bertrice Small, Julia Quinnová, Jeffery Deaver, Dick Francis, mezi známějšími je Alois Jirásek, Jules Verne, Jan Otčenášek, Karel Poláček, Markéta Zinnerová, Vlasta Javořická, H. Chr. Andersen, Božena Němcová i Jan Neruda a další.

Nejstarší kniha nese název „Kytice“ od Karla Jaromíra Erbena a pochází z roku 1901.

Ukázkovou a nejvýznamnější knihou je kniha pod názvem „Čechy“ - společnou prací spisovatelův a umělců českých vedou Fr. Ad. Šubert a F. A. Borovský. Rok vydání zde není uveden. Má 266 stran a její rozměry činí 28 cm x 37,5 cm. Kniha obsahuje ručně kreslené černobílé obrázky s vyprávěním o naší české zemi a její krajině.


Odkazy na další knihovny v okolí Mladoboleslavska:
·    Knihovna Mladá Boleslav: www.kmmb.cz
·    Knihovna Benátky nad Jizerou: www.benatky.cz/knihovna
·    Knihovna Bezno: www.bezno.cz/mestys/knihovna/
·    Knihovna Mečeříž: www.meceriz.cz/knihovna/ds-1031
·    Knihovna Kochánky: www.kochanky.cz/zivot-v-obci/knihovna/

Zřizovací listina

Připravujeme...

Knihovní řád

KNIHOVNÍ  ŘÁD
Obecní knihovny v Dolním Slivně


V souladu se zřizovací listinou  Obecní  knihovny v Dolním Slivně, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č:  7/ 2002  ze dne:  7.10. 2002
a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby
1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby:
ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
cb) informace z oblasti veřejné správy,
cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
cd) přístup na internet  -   po jeho zprovoznění v r.2003 
2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně, (přístup na internet dle ceníku)
3. Knihovna poskytuje tyto placené služby: tisk dokumentů,kopírování, doba připojení k internetu. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem  § 4, odst. 2 až  4 zák.č. 257/2001 Sb.,  knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně  může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za registraci uživatelů, za reprografické služby, meziknihovní služby). 
4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky,  sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány  ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
Čl. 3
Registrace uživatele
1. Uživatelem knihovny se může stát každá  fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu  
     uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů  
     uživatele.
2. Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, bydliště 

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů  na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů,  Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

5. Osobní údaje  uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o 
      ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí  Směrnici  o ochraně osobních údajů 
      v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky
1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.
4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon
č. 121/2000 Sb.  - autorský zákon).

III. Výpůjční řád  
Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny  prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7   
Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:
a) kterým  by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které  jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by  bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8
Postupy při půjčování
1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku  na evidenční kartě
2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu  -   ústně

Čl. 9
Výpůjční lhůty
1. Výpůjční lhůta pro  půjčování  mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta  může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
   
2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu,  případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu
1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu
1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše XY dokumentů .
3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12
Reprografické a jiné kopírovací služby
1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. -  autorský  zákon.
3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu
Čl. 13

Ztráty a náhrady
1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

ČL. 14
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
1. Poplatek z prodlení:
a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis  obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou
3. Ztráta průkazu uživatele:
a)    za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek

Čl. 15
Náhrada všeobecných škod
1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: ”Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).
2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně   platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení
1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .
2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
3. Ruší se Knihovní řád ze dne 2. června 1992
4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

VI. Přílohy Knihovního řádu
1. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Dolním Slivně
2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny


V Dolním Slivně                            razítko knihovny
dne :   7.10. 2002                                 
podpis knihovníka
  
podpis starosty          

Obec

Svátek

Dnes je 22.4.2024

Svátek má Evženie

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Evropský den akcí proti rasismu
  • Den Země
  • Slavnost stromů

Zítra má svátek Vojtěch

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
paticka-mapa